Általános szerződési feltételek:

1./ Szerződő felek:

Lengyel Tamás bérbeadó (székhely: 3261 Abasár Fő út 18.) a továbbiakban, mint Bérbeadó, illetve a bérleti szerződésben megnevezett természetes személy, mint Bérlő, akinek neve és adatai a bérleti szerződésben szerepelnek (a továbbiakban, mint Bérlő).

A Bérlő a határozott időtartamra (a bérelt motorkerékpár átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül.

2./ A foglalás feltételei:

a./ Személyazonosító igazolványok: a Bérlő érvényes és eredeti okiratainak bemutatása, amely a személyi igazolvány vagy útlevél, vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy fenti igazolványairól a Bérbeadó másolatot (fényképet) készítsen, és azokat őrizze, valamint a személyes adatokat az adatvédelmi szabályok szerint kezelje.

b./ Kaució:

A Bérlő minden esetben óvadék fizetésére köteles, amelynek összege egységesen 100.000 Ft. A bérleti szerződés lejártakor az óvadék csak akkor kerül visszafizetésre, ha Bérlőnek jelen ÁSZF szerint nincs fizetési kötelezettsége. Az óvadék összegére, annak őrzési ideje alatt kamat nem jár.

c./ Kaució felhasználása:

Az óvadék elsődlegesen biztosítékul szolgál a Bérlő által a Bérbeadónak okozott károkért és az utólagosan fizetendő díjakért, hiányosságokért. Amennyiben a Bérlő a motorkerékpárt nem az átvételkori műszaki állapotban (sérülten, hiányosan) adja vissza a Bérbeadó részére, akkor a Bérbeadó jogosult az óvadékból levonni a sérült elemek cseréjének, pótlásának és a javítás munkadíjának összegét árajánlat alapján, majd ezt követően az óvadék fennmaradó összegével a Bérlő felé anyag és munkadíj számla ellenében elszámolni. A kaució visszatartásra kerül addig, ameddig az okozott probléma nem áll helyre.

Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén az óvadék teljes összege a Bérbeadót illeti. Ha a bérelt motorkerékpárral bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, akkor a Bérbeadó az óvadék teljes összegét az eljárás végéig visszatarthatja és az eljárás miatt felmerülő költségeket, akár az óvadék mértékén felüli részt is a Bérlőre terheli.

3./ A foglalás létrejötte, a foglalás időtartama, a foglalási díj megfizetése:

a./ Foglalás, bérlés:

A foglalás a teljes foglalási díj (kaució+motorbérleti díj) szerződéskor történő megfizetésével válik véglegessé. 

b./ A foglalás időtartama:

A foglalás mindig határozott idejű, alapegysége 24 óra, azaz 1 nap. A foglalás minimális időtartama 1 nap.

c./ Foglalási díj és annak megfizetése:

Készpénz vagy elektronikus utalás, bankkártya, Revolut, Paypal

d./Foglalást követően megrövidül a foglalási idő, egyéb személyes okok miatt lemondásra kerül.

A bérleti díj minden esetben a foglalási időre szól. A bérbeadó nem köteles a megrövidült időtartamra vonatkozó különbözetet vissza fizetni. (A motor foglálsban volt, más személy így nem tudott igényt tartani rá, ezáltal forgalom kiesést generál.)

4./ A bérleti díj tartalma:

Normális felhasználás mellet megtett km távolságot (max 500km túlfutás esetén 70Ft/km), Országos autópálya használatát, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást.

5./ A bérleti díj nem tartalmazza:

Az üzemanyag költséget, komphasználati stb. díjakat, a meg nem váltható önrészt (biztosítás) illetve semmilyen olyan egyéb költséget, amely nem része az alapszolgáltatásnak, így ezek a költségek a Bérlőt terhelik. Bérlő a bérelt motort 100% tele tankkal veszi át és 100% tele tankkal köteles visszaadni. Hiányos tank esetén 1000ft/ liter többletköltséggel számolhatja fel a bérbeadó.  A motorkerékpáron okozott nem rendeltetés szerű használatból származó sérüléseket, javítási költségét, csere alkatrsz árát a bérlő köteles megtéríteni. (pl- Eldőlt a motor, letört a kuplung kar, javítás végéig a kaució visszatartásba kerül)

6./ A Bérlő köteles megfizeti a Bérbeadónak az alábbi díjakat, költségeket:

az újratankolási díjat, amennyiben a Bérlő a leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest (100% teletank) kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet. 1000Ft/L áron.

késedelmes leadás esetén pótdíj fizetendő függően a késés időtartamától. 

ha megállapítást nyer, hogy a Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni. (kizárólag 100-as prémium üzemanyag használható)

a közlekedési szabályok (KRESZ) megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, jogosulatlan autópálya használat miatti pótdíjat és bírságot, valamint az előzőekkel összefüggő jogi út igénybevételével összefüggő eljárási illetéket.

a motorkerékpárra vonatkozó és a Bérlő által átvett dokumentumok - forgalmi engedély - illetve a rendszámtábla, a gyári kulcsok,, gyári szerszámkészlet a mindenkori árlista alapján, a fentiek esetleges elvesztése, megsemmisülése esetén.

a motorkerékpár rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása esetén a mindenkori árlista alapján felszámított költséget,

baleset miatt üzemképtelenné vált motorkerékpár telephelyre történő visszaszállításával összefüggő költséget az árlista szerint,

a 8. pontban szabályozott visszavételi eljárással kapcsolatosan felmerülő minden költséget.

7./ Fizetés:

A motorkerékpár bérlésének díja és az óvadék összege minden esetben előre fizetendő.

Egy alkalom 24-órán belül használható fel.  

A motorkerékpár bérlés díjának megfizetése készpénzben illetve banki utalással történik. 

Bérleti szerződés eredeti példánya a bérlőhöz kerül. Fényképes másolat készül a szerződésről és fényképes igazolványokról. Számlát elektronikusan a megadott e-mail címre kapja a szerződő.

8./ A bérmotor átadása és visszavétele:

A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező motort megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, az átvételkor rögzített kiegészítőkkel, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal adja át a Bérlőnek. Az átadáskor a Bérbeadó és a Bérlő közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a bérmotor állapotát, sérülésmentességét, a tartozékokat.

A Bérlő köteles a bérmotort - a normál használódást figyelembe véve - sérülésmentesen, az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban a Bérbeadó telephelyén visszaadni. A motorkerékpár mindig tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra és ugyanígy tele tankkal kell visszaadni. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a Bérlőnek az újratankolás díját is meg kell fizetnie.

A motorkerékpár állapotáért a Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó hivatalosan át nem vette. Az így megtartott átvételen, műszaki állapotfelmérésen a Bérlő jogosult jelen lenni. Amennyiben a Bérlő e jogosultságával nem él, lemond arról, hogy a távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapítottakat vitassa.

A Bérlő távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre vonatkozó fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége jelen ÁSZF szerint fennáll.

9./ A bérmotor használata:

A Bérlő köteles a bérmotort és tartozékait a típusra vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A bérmotor csak szilárd burkolatú úton használható. A Bérlő a bérmotor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a motor napi használata előtt a világító berendezéseket, a folyadék szinteket, a fékeket és a guminyomást.

A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik a fentiek elmulasztása, valamint a gondatlan, nem rendeltetésszerű használatból eredő, a bérmotoron keletkezett motor, váz, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.

A Bérlő köteles a motorkerékpárt és tartozékait a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így a használaton kívül minden esetben lezárni, a motorkerékpárral lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, illetőleg a motorkerékpár magára hagyásakor fokozott körültekintést gyakorolni.

A Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő által a bérelt motorban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

A bérelt motorkerékpárt tilos:

- másnak bérbe adni, a vezetését másnak átengedni, tudatzavart okozó (alkohol, kábítószer, altató, hallucinogén vagy minden olyan más anyag, amely befolyásolhatja a reakcióképességet, illetve az öntudatot) szer használatának hatása alatt vezetni,

- műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj) esetén továbbhaladni,

- gépjárművezetés oktatásra, vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra, személyek díjazás ellenében történő szállítására (hallgatólagosan, vagy kimondva), terepmotorozásra (off-road), tesztvezetésre igénybe venni, motorsport rendezvényeken használni, beleértve a versenyzést vagy az arra való felkészülést (edzést).

A Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződés azonnali és egyoldalú felmondására, ha a Bérlő a bérleti szerződés illetve jelen ÁSZF alapján őt terhelő bármelyik kötelezettségét szándékosan megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak joga van a bérmotort a Bérlőtől önhatalmúlag visszavenni.

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja a bérmotort tőle visszavegye és elszállítsa. A Bérlő kijelenti, hogy ebben az esetben nem tanúsít ellenállást.

10./ A bérmotor műszaki meghibásodása esetén:

A Bérbeadó vállalja a bérmotoron előforduló javítási költségeket, amennyiben azok rendeltetésszerű használat során keletkeznek. A Bérlő köteles műszaki meghibásodás, vagy baleset miatti mentés iránti igénye esetén a Bérbeadót értesíteni és intézkedést kérni.

A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó nem köteles a sérült bérmotort cserélni.

11./ Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset esetén:

a Bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a bérmotor rongálása, ellopása esetén, a rendőrségen feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv) a Bérbeadónak átadni, köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, vezető neve, címe, tanúk neve, címe, elérhetősége, fényképek készítése stb.)

köteles 24 órán belül jelenteni a bérelt motorral kapcsolatos minden eseményt a Bérbeadónak, köteles előzetes egyeztetés alapján - a Bérbeadó költségére - gondoskodni a motorkerékpár biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről, köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a kárbejelentőt és azt eljuttatni a Bérbeadónak.

A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó nevében és annak hátrányára semminemű elismerő nyilatkozatot joghatályosan nem tehet.

12./ Biztosítás :

A bérleti szerződésben meghatározott motorkerékpár rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással.

Bérbeadó nem köteles a Bérlő által okozott kár esetén a biztosító által nyújtott szolgáltatást igénybe venni, kárigényét az óvadék összegéből is rendezheti.

A casco biztosítás érvényesítéséhez a bérleti időre a bérlőnek rendelkeznie kell minimum 2 éves (A)-korlátlan jogosítvánnyal, 30. életévének betöltésével. A bérlő csak ebben az esetben tud élni a biztosítás szolgáltatás adta lehetőségekkel. Magyarországon kizárólag az AEGON biztosító ad bérelhető motorkerékpárra Casco biztosítást a fentebb említett kritériumoknak megfelelően.

12.1. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, és a nem megfelelő üzemanyag használat okozta meghibásodásból eredő kárt.

A Bérlő a bérlés során köteles a motorkerékpár kulcsát és a forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és forgalmi engedélyt nem tudja a bérbeadó részére átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító nem téríti a kárt, úgy a Bérlő köteles a bérelt motorkerékpár teljes értékét megtéríteni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt motorkerékpárban vagy a bérelt motorkerékpárral okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl: alkoholos befolyásoltság, bérlőnek felróható baleset, 10-es pontban részletezett meg nem engedett használat stb.)

A Bérlő a teljes, akár a motorkerékpár beszerzéskori értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

a motorkerékpár mindazon károsodásáért, amely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény, ill. lopás, részlopás károk esetén is, amennyiben a Bérlő a motorkerékpárban hagyta annak indítókulcsát, forgalmi engedélyét, és a Bérlő minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

13./ Adatvédelem

A Bérbeadó a Bérlő által megadott adatokat a megfelelő szabályok kezeli. Kizárólag a bérbeadással kapcsolatos eljárásban, vagy saját értékesítési és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Bérbeadó abban az esetben, ha jelen ÁSZF-ben szabályozott esetekben hatósági eljárást kezdeményezhet, vagy a Bérlő személyi adatai nem valódiak, vagy a felek közötti bármilyen egyéb jogvita esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő személyi adatait harmadik félnek átadni.

A Bérlő a bérleti szerződés és ahhoz kapcsolódó egyéb okiratok (pl: objektív felelősségvállalási nyilatkozat) aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait és az azokkal kapcsolatos információkat a Bérbeadó átadja a hatóságoknak, valamint a különböző bírságok és egyéb pótdíj fizetési kötelezettségek behajtása során eljáró egyéb szervezeteknek.

A fenti eljárások elkerülése érdekében kérjük, minden országban tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb előírásait!

14./ Egyéb rendelkezések:

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti szerződést illetve jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, az ebből eredő esetleges fizetési kötelezettségét haladéktalanul a (a bérmotor visszaadásakor) készpénzben megfizeti.

A szerződő felek egymás közti jogviszonyukban jóhiszeműségre és együttműködésre törekszenek és erre kötelesek. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a bérleti szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Az értesítés, közlés írásban történhet, ennek minősül az SMS, email.

A szerződő felek kijelentik, hogy ha a bérleti szerződés és a hozzá kapcsolódó okiratok, jelen ÁSZF rendelkezéseiből bármelyik feltétel semmis lenne, a szerződést a szerződő felek e feltétel nélkül is megkötnék, így a semmis feltétel kivételével a szerződés és minden hozzá kapcsolódó okirat minden további rendelkezése a felekre kötelező.

A szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadják.

15./E-roller bérléssel kapcsolatos információk:

Jogosítvány nélkül is bérelhető, kerékpárokra érvényes KRESZ használata kötelező! Védőfelszerelés ajánlott az esetleges sérülések elkerülése végett. Korosztálytól függetlenül, de ajánlott 12-60éves kor között.

16./Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk:

A.) Tárolás:

Motorkerékpár Téli tárolás Októbertől - Árpilisig van lehetőség igénybe venni a téli tárolás szolgáltatást 2 kerekű járművek részére. (ATV is) Előregisztrációt igényel a limitált hely miatt. 

A tárolás páramentes, télen is meleg zárt garázsban történik. A garázs sorompóval zárt parkolóban helyezkedik. Távfelügyelet és kamera rendszerrel biztosított az ingatlan. 

Tárolás során figyelünk az akkumulátor töltési szintjére és a keréknyomásra. Kiegészítőket ingyenesen tároljuk a motorkerékpár mellet.

A tárolás minden megkezdett hónapjában teljes hónapot számlázunk!

c.)Kiegészítő bérlés: